ფავორიტებში დამატებამთავარი მენიუ

სიახლეები

ჩვენს შესახებ

ტრეფიკინგის შესახებ

ისტორიები

ექსპერტები

ორგანიზაციები

ბიბლიოთეკა

ლინკები

პარტნიორები

კონტაქტი

ძებნა

ისტორიები

Stories
 

რა არის ტრეფიკინგი?

ტრეფიკინგი გულისხმობს ყველა მოქმედებას, რომელიც სრულდება ძალადობის გამოყენების ან ძალადობის მუქარის, ვალებით დაკაბალების, მოტყუების ან იძულების სხვა სახეების გამოყენებით ადამიანების გადმობირების ან ქვეყნის შიგნით, ან საზღვარგარეთ მუშაობისათვის, ან მომსახურების გაწევისათვის.
ეს განმარტება მოიცავს სამ აუცილებელ ელემენტს, რომელიც დაკავშირებულია:
1. ადამიანების ტრანსპორტირებასთან;
2. სამუშაოს შესრულების იძულების მეთოდებთან;
3. მესამე პირის მიერ მატერიალურ გამორჩნასთან.

ტრეფიკინგის ნიშნები
ტრეფიკინგი წარმოადგენს ქმედებას, რომელიც არღვევს ადამიანის უფლებებს და რომელსაც მივყავართ მეორე პირის (მატერიალურ ან სხვა სახის) მოგების მიღებამდე.
ა) ფიზიკური და ფსიქიური ძალადობის ან მუქარის გამოყენება;
ბ) ტრეფიკინგის მსხვერპლთათვის პირადობის დამადასტურებელი საბუთების ჩამორთმევა;
გ) ვალით დაკაბალება;
დ) იძულებითი შრომითი საქმიანობა;
დ) თავისუფლად გადაადგილების შეზღუდვა;
ე) მოტყუება ან ნდობის ბოროტად გამოყენება.


იმ შემთხვევაში თუ გამოყენებუ-ლი იქნა ექსპლუატაციის ნებისმიერი ზემოთ ჩამოთვლილი ფორმა, ადამიანებით ვაჭრობისათვის კონკრე-ტული ქმედების მიკუთვნებისას, საერთაშორისო კანონმდებლობით, მხედველობაში არ მიიღება ამა თუ იმ სახის სამუშაოს შესრულებაზე ადამიანებით ვაჭრობის მსხვერპლის თანხმობა.

ტრეფიკინგის ფორმები
ადამიანებით ვაჭრობის ფორმები პირდაპირაა დამოკიდებული კრიმინალური ექსპლუატაციის სახეებზე, რომლებიც გამოიყენება ადამიანებით ვაჭრობის შედეგად დაზარალებულ პირთა მიმართ.


ადამიანებით ვაჭრობის მსხვერპლთა იძულების ხერხებიდან გამომდინარე კრიმინალური ექსპლუა-ტაცია იყოფა შემდეგ სახეებად:
ა) ფიზიკური იძულება ძალადობის, და/ან ძლიერმოქმედი ნარკოტიკული საშუალებების, ალკოჰო-ლის, სამედიცინო პრეპარატების გამოყენებით;
ბ) ეკონომიკური ძალადობა, ვალით ან სხვა მატერიალური დამოკიდებულებით დაკაბალება, მათ შორის მონური მდგომარეობა;
გ) ფსიქიური იძულება შანტაჟის, შეცდომაში შეყვანის, მოტყუების ან ძალადობის გამოყენების მუქარით;
დ) იურიდიული დამოკიდებულება შვილობის, მეურვეობის, ან იძულებითი ქორწინების მეშვეობით, რომელიც არ ითვალისწინებს ოჯახის შექმნას;
ე) მონობა ან მონობასთან გაიგივებული მდგომარეობა.
ტრეფიკინგის მსხვერპლის საქმიანობის ხასიათის მიხედვით

კრიმინალური ექსპლუატაცია იყოფა შემდეგ სახეებად:
ა) შრომის ექსპლუატაცია მომსახურეობის (სახლში და საყო-ფაცხოვრებო პირობებში) სფეროში;
ბ) შრომის ექსპლუატაცია წარმოების და სოფლის მეურნეობის სფეროში;
გ) შრომის ექსპლუატაცია კრიმინალურ ბიზნესის (შეიარაღებულ ფორმირებებში მონაწილეობა, არაკანონიერი პროდუქციის წარმოება) სფეროში;
დ) პიროვნების ექსპლუატაცია, სექსუალური ხასიათის ქმედების ჩადენის მიზნით;
ე) ადამიანის ფიზიოლოგიური პარამეტრების ექს-პლუატაცია, ორგანოების ან ქსოვილების ტრანსპლან-ტაციისათვის;
ვ) სუროგატულ დედებად ქალების გამოყენება.


წინა გვერდი

ზევით

 

ახალი დოკუმენტები

Anti Traffiking Reference Book (Georgian)

Anti Traffiking Reference Book

სამიგრაციო ინფორმაციული სახელმძღვანელო – ავსტრია

სამიგრაციო ინფორმაციული სახელმძღვანელო – თურქეთი

კონფერენცია

ჩვენი მეგობრები

The Organization for Security and Co-operation in Europe
Gender Informational Network of South Caucasus
Women`s Information Center
Women`s Publishing Service
 
 

სიახლეები ჩვენს შესახებ ტრეფიკინგის შესახებ ისტორიები ეკსპერტები ორგანიზაციები ბიბლიოთეკა ლინკები პარტნიორები კონტაქტი

© Copyright WIC 2007. ყველა უფლება დაცულია.

მასალების გამოყენების შემთხვევაში GINSC და ავტორის მითითება სავალდებულოა

Webmaster